Colofon

Adres

BIRCO GmbH
Hoofdvestiging en productie

Herrenpfädel 142
D-76532 Baden-Baden
Duitsland
Telefoon +49 7221 5003-0
Fax +49 7221 5003-1149
E-mail: info@birco.nl

Alle rechten voorbehouden. Afdruk en gebruik voor andere doeleinden alleen na voorafgaande toestemming van de uitgever BIRCO GmbH. Technische wijzigingen voorbehouden. De algemene voorwaarden van BIRCO GmbH zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Voorzitter van de Managing Directors:  Christian Merkel

Managing directors: Dr. Ingo Markgraf, Peter Krattiger

AG Mannheim
Nummer handelsregister (HRB) 20 10 10
BTW-identificatienummer: DE 811 277 991

1) Inhoud van het online-aanbod
De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. De auteur kan in principe niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of ideële schade die veroorzaakt is door het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de auteur aanwijsbaar opzettelijk handelde of hem grove nalatigheid te verwijten valt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeelten van de pagina’s of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2) Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina’s van derden (‘links’), waarvoor de auteur niet aansprakelijk kan worden gesteld, is er uitsluitend sprake van aansprakelijkheid als de auteur op de hoogte was van de betreffende inhoud en hij technisch in staat zou zijn en het redelijkerwijs verwacht kan worden het gebruik te voorkomen, in het geval de genoemde inhoud wettelijk niet is toegestaan. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van plaatsing van de links geen sprake was van illegale inhoud op de pagina’s waarnaar is doorgelinkt. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. De auteur distantieert zich daarom hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s waarin na plaatsing van de link veranderingen zijn opgetreden. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen die binnen het eigen internetaanbod zijn opgenomen en voor door derden geplaatste informatie in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten van de auteur. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade als gevolg van het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie is alleen de aanbieder aansprakelijk van de pagina waarnaar wordt verwezen, niet de aanbieder die slechts via links verwijst naar de betreffende gepubliceerde informatie.

3) Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties rekening te houden met de auteursechten voor de gebruikte grafische elementen, geluidsdocumenten, teksten en het gebruikte videomateriaal, hiervoor zelf geproduceerde grafische elementen, geluidsdocumenten, teksten en videomateriaal te gebruiken of gebruik te maken van grafische elementen, geluidsdocumenten, teksten en videomateriaal waarop geen licenties rusten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en mogelijk door derden beschermde merken en handelsmerken vallen zonder beperkingen onder het betreffende merkenrecht en zijn eigendom van de betreffende registreerde eigenaar. Alleen door het noemen kan niet de conclusie worden getrokken dat de merken niet zijn beschermd op grond van rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten berust bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafische elementen, geluidsdocumenten, teksten en videomateriaal in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4) Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adresgegevens), dan gebeurt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het is toegestaan om alle aangeboden diensten te gebruiken en te betalen zonder daarbij dergelijke gegevens in te vullen of hiervoor geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem te gebruiken, mits e.e.a. technisch haalbaar en aanvaardbaar is.

5) Webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw websitegebruik te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overdragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die behoren tot de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt dan het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en dan pas daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw websitegebruik te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om verdere diensten aan de exploitant van de website te verlenen die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet volledig gebruik zal kunnen maken van alle functies waarover deze website beschikt. U kunt daarnaast voorkomen dat de cookie de aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) doorgeeft aan Google en kunt ook verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren. U kunt registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Vervolgens wordt er een ‘opt-out-cookie’ aangemaakt dat toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website tegengaat: Google Analytics deactiveren Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies. Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code ‘gat._anonymizeIp();’ om geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogeheten IP-masking) te waarborgen.

6) Werkzaamheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een onderdeel van het internetaanbod, van waaruit is verwezen naar deze pagina. Voorzover gedeelten of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer voldoen aan de geldende wettelijke eisen, blijven de resterende gedeelten van het document zowel qua inhoud als qua geldigheid onverminderd van kracht.

Juridische opmerkingen:
deze website is door ons naar eer en geweten juist, volledig en actueel en met de groots mogelijke zorg samengesteld. Desondanks geeft BIRCO geen garantie voor de fouteloosheid of nauwkeurigheid van de hier genoemde informatie. Deze website wordt inclusief de ermee toegankelijk gemaakte inhoud, de informatie en de eventuele software ter beschikking gesteld aan de gebruiker, zonder enige waarborg, noch uitdrukkelijk, noch impliciet. De toegang tot en het gebruik van de website zijn voor eigen risico van de gebruiker. BIRCO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van deze website, voorzover deze informatie niet berust op opzet of grove nalatigheid van BIRCO. Voor zover dit niet uitdrukkelijk vermeld staat, hebben de website en de inhoud daarvan geen invloed op onze verkoopvoorwaarden. BIRCO kan deze website naar eigen inzicht en op ieder moment zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of de toepassing ervan stopzetten en heeft geen verplichting de website te actualiseren.

Links naar de websites van derden houden niet in dat BIRCO toestemt met de inhoud die op die pagina vermeld staat en BIRCO is niet verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van deze websites. Het maken van een verbinding met deze websites geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Raadpleeg alstublieft ook onze algemene voorwaarden ...