Regenwaterbeheer | Plaatsbesparende infiltratie

Verzamelen van regenwater

De toenemende bodemafsluiting door woon- en verkeersvlakken heeft geleid tot een snelle afvoer van neerslagwater in riool, zuiveringsinstallaties en afvoerkanaal. Overstromingen door overbelaste rioolstelsels tot hoogwaterrampen tonen hierbij op dramatische wijze de gevolgen van de voortschrijdende bodemafsluiting. Tegelijkertijd zinkt in veel regio’s het grondwaterspiegel bedenkelijk, aangezien het grondwater door de afsluiting van de natuurlijke terreinoppervlakken niet door infiltrerend regenwater wordt aangevuld.

Mogelijkheden voor een duurzaam ecologisch, maar ook economisch regenwaterbeheer worden geboden door plaatselijke regenwatergebruik, gecentraliseerde en gedecentraliseerde infiltratie en door dakbeplanting. In het algemeen moet de voorkeur worden gegeven aan de ontsluiting van vlakken. Om vormgevings- of gebruiksredenen is het echter niet altijd mogelijk, regenwater direct via de ontsloten vlakken te laten infiltreren. Onze nadruk ligt daarom op de probleemoplossing van de afwatering van afgesloten vlakken.

Transport naar de infiltratieplaats

Bij het verzamelen van neerslagwater op afgesloten vlakken moet door passende afwaterelementen de gevallen hoeveelheid naar de dichtstbijzijnde infiltreerkom worden vervoerd. Hierbij speelt het afwaterelement een centrale rol. Er moet worden gezorgd voor een snel en doelmatig transport van het regenwater ook over grotere afstanden. Bovendien hebben de afwatergoten van BIRCO tevens opslagvolume en vervullen ze daardoor vooral bij hevige neerslag de functie van tussenopslag.

Door passende planning kan met de vormgeving van wegprofielen ervoor worden gezorgd dat bij extreme regenval het totale afgesloten vlak als stuwopslag kan worden benut, hetgeen in het ideale geval het vollopen van ondergrondse parkeergarages of gebouwen kan verhinderen. Aangezien het water slechts een paar centimeter onder het wegdek wordt afgevoerd, kan het direct naar de infiltratiekommen worden geleid. Dure en energie-intensieve oppompinstallaties zijn dan niet meer nodig.


Afwateringsgoten

Aangezien de regenafvoer in de afwateringsgoten zichtbaar blijft, laat deze zich goed controleren. Traditionele bestratingsvlakken bezitten slechts een opening van twee tot vier procent. BIRCO gotensystemen tonen waardevolle voordelen in het  regenwaterbeheer.

  • Het regenwater wordt snel en doelmatig vervoerd - ook over lange afstanden.
  • Het gotensysteem dient als tussenopslag - zo kan bij sterke regenval een extra volume opgenomen en geleidelijk weer afgegeven worden.
  • Direct inleiden van het water in infiltratiekommen, daaar her maar enkele centimeters onder de rijbaan in gootsystemen afvloeit. Infiltratie in aangrenzende terreinkommen.
  • Kosten - en energiebesparend.

Productadvies:

BIRCOsir®

BIRCOsir®

Voor lijnafwatering van gebieden met zwaar verkeer, ook bij objecten met hoge architectonische eisen.Infiltreerkommen en ondergrondse

In plaats van de traditionele afvoer van oppervlaktewater in meng- of scheidingsriolering wordt tegenwoordig meestal in gedecentraliseerde kommen of in een netwerkstelsel van afwaterkommen en –sloten geïnfiltreerd.

Hierbij is de basisvoorwaarde dat het neerslagwater dichtbij het oppervlak verzameld en getransporteerd wordt. Het zou dan zo mogelijk zonder omwegen direct naar infiltratiekommen gevoerd moeten worden. Door infiltratie via de organische bovenste bodemlaag wordt het water zo gebruikt voor het vormen van nieuw grondwater.

Regenwater moet op de percelen infiltreren, verdampen of gebruikt worden. Dit bevordert de natuurlijke waterkringloop en vervangt de dure en problematische afvoer naar rioleringsbuizen. Als de neerslag slechts enkele centimeters onder het oppervlak wegvloeit, zijn vlakke infiltreerkommen mogelijk. Het terrein werkt natuurlijk, de bouwkosten voor grondverzet zijn laag en de onderhoudskosten blijven gering.