De cirkel is rond met BIRCOpur®

Zo ziet innovatief regenwatermanagement eruit

Een uitgekiend, modulair filtersysteem verwijdert slijtage-, verbrandingsen erosiestoffen uit regenwater. Het systeem is een zeer betrouwbare oplossing gedurende de gehele gebruiksduur – en zeer onderhoudsvriendelijk. Bovendien kan een volledig verhard oppervlak van 20 m2 worden aangesloten op een goot van een strekkende meter.

BIRCOpur®® I Gegevens

Modulair filtersysteem voor innovatieve regenwaterbehandelin

 • Gootsysteem: ND 300 AS
 • Met opstuwbeveiliging
 • 4 mm massief stalen lijst
 • Lengte: 1,00 en 2,00 meter
 • Belastingsklasse: A 15 – F 900
 • Geschikt voor stortbuien
 • Geschikt voor een oppervlak van 20 m2 per strekkende meter goot
 • Capaciteit: 300 l/s x ha

BIRCOpur®®  I Toepassingsgebieden

 • Gemeenten
 • Bedrijven
 • Industrie
 • Huishoudens
 • Parkeerplaatsen en openbare pleinen

Meer flexibiliteit en hogere ontwerpzekerheid

Vrijstaande een- / tweegezinswoningen
 • Betere verhouding van verharde en onverharde oppervlakken – goed voor het milieu
 • Snel terugverdienen van de investeringskosten dankzij besparing van stijgende rioolbelasting
 • Vervanging van kleine waterzuiveringsinstallaties
 • In tegenstelling tot installaties met putten geen diep graafwerk op het terrein nodig
 • Gereinigd water, meteen bruikbaar
 • Geen conflict met hoge grondwaterstanden
 • Duurzaam meewerken aan grondwaterbescherming
Steden / planologie / grote projecten
 • Meer planologische zekerheid voor adviseurs en architekten
 • Meer flexibiliteit bij de bebouwing door ontbreken van infiltratiebakken
 • Probleemloze integratie in verkeersoppervlakken, parkeerplaatsen/
  openbare pleinen en wooneenheden
 • Verkeersveiligheid, retentie, filtering en afvoer in één keer
 • Geen conflict met hoge grondwaterstanden
Industriële bedrijven / bedrijventerreinen / logistiek
 • Alternatieve oplossing voor grote infiltratie-oppervlakken of groenvoorzieningen – flexibelere planning
 • Geen grote filterinstallaties bij lozing op oppervlaktewater
 • Lijnafwatering in plaats van veel putten en kolken
 • Efficiënte afwatering: 20 m2 oppervlak per strekkende
  meter goot
 • Eenvoudig onderhoud dankzij modulaire constructie
 • Geen conflict met hoge grondwaterstanden

Betrouwbare filtratie volgens het meerfasenprincipe

Modulaire constructie voor ecologische lijnafwatering

De basis van de innovatieve filtratieoplossing wordt gevormd door de betonnen goot BIRCOsir® met de nominale doorlaat 300 AS. Met een belastbaarheid tot klasse F 900 is deze constructie ook uitstekend geschikt voor de lijnafwatering op drukke parkeerplaatsen of openbare pleinen. Planologen hoeven dus geen rekening te houden met essentiële veranderingen in de afwateringsplanning. De modulaire opbouw van de filtratiegoot BIRCOpur® ziet er als volgt uit:

1) De sedimentatiebox zorgt voor de grove reiniging en vangt alle vaste stoffen op, zoals stenen, bladeren en zwevende deeltjes. Een rubberen lip dicht de randen van de box af en zorgt zo voor de veilige afgrenzing ten opzichte van de aansluitende filtratie.

2) Het vooraf gereinigde neerslagwater wordt door het granulaatfilterkussen geleid, dat schadelijke organische en anorganische stoffen uit het water verwijdert.

3) Het gefilterde water stroomt via de geleider naar de vrije afvoerruimte van de goot. Het water is dan klaar voor hergebruik, infiltratie of lozing op open water.

De sedimentatiebox: apart uit te nemen en eenvoudig te reinigen

In tegenstelling tot de gebruikelijke filtratiegoten bestaat BIRCOpur® uit aparte modules: sedimentatiebox, granulaatfilterkussen en geleider. Hierdoor hoeven filtermaterialen niet regelmatig te worden vervangen als gevolg van filterkoekvorming. Vaste stoffen als zand, bladeren, stenen en zwevende deeltjes blijven namelijk achter in de sedimentatiebox, zonder de capaciteit van de filterunit te verminderen. Het voordeel is dat de sedimentatiebox eenvoudig kan worden gecontroleerd, verwijderd, uitgespoeld en teruggeplaatst. De reinigingsintervallen hangen af van de omstandigheden ter plaatse. Vergrendelingshaken in de raamwerkuitsparingen zorgen ervoor dat de sedimentatiebox optimaal in het gootelement zit.

BIRCOpur®®  in doorsnede: Pas na de grove reiniging in de sedimentatiebox komt het regenwater in de filterunit terecht. Het gereinigde en gefilterde water stroomt dan via de geleider in de goot.

Het granulaatfilterkussen: sterk en gaat tot wel 10 jaar mee

Het vooraf in de sedimentatiebox gereinigde regenwater stroomt door een kussen met filtergranulaat. Door adsorptie en bezinking worden schadelijke organische en anorganische stoffen uit het water verwijderd. Het gereinigde water wordt vervolgens via de vrije afvoer naar een verzamelpunt geleid, waar het wacht op hergebruik of infiltratie. Dankzij de grove reiniging vooraf kan de werking van het hoogwaardige filtergranulaat langdurig worden gegarandeerd. Om te zorgen voor een homogene korrelverdeling bevat het filterkussen granulaat met een kleine korrelgrootte. Ontmenging van de granulaatpakking is zo goed als uitgesloten. Het filterkussen moet gemiddeld om de 10 jaar worden vervangen.

Betrouwbare filtratie van regenwater

Met BIRCOpur® wordt regenwater op betrouwbare wijze gereinigd van substanties die het grondwater kunnen belasten. Door middel van adsorptie en bezinking volgens DWA-richtlijn 138 worden de volgende stoffen uitgefilterd:

 • Chloride, cadmium, koper, chroom, nikkel, lood- en zinkchloride, sulfaat, nitraat, natrium, kalium, ammonium, calcium, magnesium
 • PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) uit verbranding en ontsmetting
 • PCB (polygechloreerde bifenylen)
 • Gewasbeschermingsmiddelen
 • VOCI (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen)
 • BTEX-aromaten (aromatische koolwaterstoffen benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen)